Підручники для школи
 
Новокодацький район КЗДО (ясла-садок) №235 ДМР "ШПАЧОК"

Відкритий доступ

1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  (ЯСЛА-САДОК) № 235 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, (скорочено - КЗДО № 235 ДМР) зареєстрований виконкомом Дніпровської міської ради рішення від 07.04.2020року №425. Знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

2.Юридична адреса дошкільного закладу: 49072 м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, буд 266, телефон: 373-04-07.

3.  Власник дошкільного навчального закладу - територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений їм орган здійснює фінансування закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування,

харчування та медичне обслуговування дітей.

4.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України  
"Про освіту", "Про дошкільну освіту", «Про охорону дитинства», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»України (далі Положення),затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від  12.03. 2003 р. № 305 зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2009р. № 1124, від 16.11.2011р. № 1204, наказом Міністерства освіти і науки від 24.04.2003р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом


Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:

     Вулиці: Автобусна, Приазовська, Тригірна, Колгоспна, Юрія Кондратюка ( Комунарівська 230-350), Гайдамацька (Комісарівська), Толбухіна, Луначарського, Весняна (до 30), Іркутська, Біломорська, Добровільна,. Мисливська, Січнева, Первомайська, Бр. Каменських, Колективна, Фронтова, Залізничний тупік, Порохова, Сонячна, Писемського, Ентузіастів, Іллюшина, Жигулівська, Лисенка, Новостепна, Алчевська, Міська,Данила Сахненка (Большунова), Валдайська, Лютнева, Забайкальська, П’ятихатська, Чугуївська, Народна, Спокійна, Дунайська, Вільямса, Весела, Митищенська, Квітуча, 9 Травня, М.Озерного, Юпітерська, Рудна.

     Провулки: Гайдамацький (Комісарівський), Боткінський, Зенітний, Неманський, Тюменський, Кленовий (Єрмака), Фронтовий, Писемський, Орський, Валдайський, Лютневий, Донбаський, Народний, Валуйський, ст. Діївка.

     Тупік Упертий.

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) 
 
           
        Затверджений у сумі:  
      Один мільйон дев'ятсот чотирнадцять тисяч дев'ятсот двадцять один гривня 00 копійок(1 914 921,00 грн.)  
                        (сума словами і цифрами)  
           
           
      Начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
      (посада)  
      О.В. Марусов  
    (підпис) (ініціали і призвище)  
      10.02.2017    
       (число, місяць, рік)    
        М.П.  
           
КОШТОРИС   
на 2017 рік  
40506248 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 235" Дніпропетровської міської ради  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м.Дніпро  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Днiпра)  
           
Код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 10 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 235" Дніпропетровської міської ради  
           
Код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету  
           
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  *        
        (грн.)  
  Код Усього на рік  РАЗОМ   
Найменування загальний фонд спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 760 129,00 154 792,00 1 914 921,00  
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 760 129,00 х 1 760 129,00  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 154 792,00 154 792,00  
 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 154 792,00 154 792,00  
(розписати за підгрупами)    х      
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 154 792,00 154 792,00  
 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х      
(розписати за підгрупами)    х      
- інші надходження, у тому числі:   х      
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х      
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х      
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)
  х      
  х ** **  
           
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 1 760 129,00 154 792,00 1 914 921,00  
  КРЕДИТІВ - усього          
Поточні видатки 2000 1 760 129,00 154 792,00 1 914 921,00  
Оплата праці  2110 1 067 990,00   1 067 990,00  
Заробітна плата 2111 1 067 990,00   1 067 990,00  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112        
Нарахування на оплату праці 2120 234 957,00   234 957,00  
Використання товарів і послуг 2200 455 932,00 154 792,00 610 724,00  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 274,00   7 274,00  
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 441,00   441,00  
Продукти харчування 2230 142 686,00 154 792,00 297 478,00  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 32 450,00   32 450,00  
Видатки на відрядження 2250 43,00   43,00  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 272 358,00   272 358,00  
Оплата теплопостачання 2271 175 871,00   175 871,00  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 6 611,00   6 611,00  
Оплата електроенергії 2273 89 876,00   89 876,00  
Оплата природного газу 2274        
Оплата інших енергоносіїв 2275        
Оплата енергосервісу  2276        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 680,00   680,00  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 680,00   680,00  
Обслуговування боргових зобов'язань 2400        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420        
Поточні трансферти 2600        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620        
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630        
Соціальне забезпечення 2700 643,00   643,00  
Виплата пенсій і допомоги 2710        
Стипендії 2720        
Інші виплати населенню 2730 643,00   643,00  
Інші поточні видатки 2800 607,00   607,00  
Капітальні видатки 3000        
Придбання основного капіталу 3100        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110        
Капітальне будівництво (придбання) 3120        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122        
Капітальний ремонт 3130        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132        
Реконструкція та реставрація 3140        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143        
Створення державних запасів і резервів 3150        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160        
Капітальні трансферти 3200        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220        
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230        
Капітальні трансферти населенню 3240        
Надання внутрішніх кредитів 4110        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113        
Надання зовнішніх кредитів 4210        
Нерозподілені видатки 9000        
           
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району   Є.О. Мітіна  
(посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)  
           
Керівник закладу   В.В. Латишова  
(посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)  
           
           
10.02.2017          
(число, місяць, рік)          
М.П.***          
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.   
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".  
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.  
           

Затверджено

 Департаментом гуманітарної політики

                                                                                                  Дніпровської      міської       ради

                                                                                                             Наказ від               _____ №           

                                                                                                        Директор Департаменту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ___________ Г.В.Глядчишин

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ « ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 235»

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Прийнято загальними                                                     

                                                                                      Зборами трудового

Колективу

Протокол від ________20___.№__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

 

 

 

 

Ці зміни є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 235», зареєстрованого виконкомом Дніпровської міської ради, рішення від 21.03.2002р., №469, переєстрованого з урахуванням змін 31.01.2006, номер запису 12241050001023143, ідентифікаційний код  04591311

 

                                                  І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 235» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, (скорочено - КЗО «ДНЗ № 235» ДМР) (далі - дошкільний заклад ) зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 21.03.2002року №469. знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.Юридична адреса дошкільного закладу: 49072 м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, буд 266, телефон: 373-04-07.

1.3.  Власник дошкільного навчального закладу - територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений їм орган здійснює фінансування закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і
матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування,
харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.4.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України  
"Про освіту", "Про дошкільну освіту", «Про охорону дитинства», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»України (далі Положення),затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від  12.03. 2003 р. № 305 зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2009р. № 1124, від 16.11.2011р. № 1204, наказом Міністерства освіти і науки від 24.04.2003р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.1

1.5.        Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка,
бланки з власними реквізитами , реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЕДРПОУ.

1.6.        Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на
здобуття дошкільної освіти, обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді, вихованні  та оздоровленні дітей, створення  умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.7.        Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної
освіти:

1.7.1.Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;

1.7.2. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;

1.7.3. Забезпечення обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

1.7.4. Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

1.8.        Дошкільний   заклад   самостійно   приймає   рішення   і   здійснює   діяльність   в   межах
компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим  Статутом.

1.9 .  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 1.9.1. Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

        1.9.2. Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту,   рівня і обсягу; обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

          1.9.3. Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.   Дошкільний заклад має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров'я, освіти та інших відповідно до чинного законодавства України.

1.11.   Взаємовідносини  між дошкільним  закладом та   юридичними  і  фізичними  особами   
визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.  Дошкільний заклад розрахований на 45 місць.

2.2.  Дошкільний заклад  має групи з денним режимом перебування дітей ( 1 чергову групу у ранкові та вечірні години).

2.3.  Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими принципами.

2.4.  Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або різницею у віці.

2.5.  Наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі становить:

                   

             - для дітей віком від 2 років до 3 років загального розвитку – 15 дітей

             - для дітей віком від 3 до 6 років загального розвитку – до 20 дітей (в оздоровчий період –    до 15 дітей)

 

2.6.         Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем закладу. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити :

•         медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновками лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

•         свідоцтво про народження дитини,

•         документи для встановлення батьківської плати (для "чорнобильців", багатодітних та дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО);

•         направлення з електронної черги.

2.7. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину,
санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також на
літній період (75 днів).

2.9. Відрахування дитини  із дошкільного закладу може здійснюватись:

•         за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;       

•         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її
подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу;

•         у разі несплати без поважних причин батьками або особами , які їх замінюють, плати за
харчування дитини протягом 2-х місяців.

•         на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

•         у разі тривалого (2 місяці)  невідвідування дитиною дошкільного закладу без поважних причин.

2.10.Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, які їх замінюють про відрахування  
дитини становить 10 днів.

 2.11.         Порядок зарахування дітей до дошкільного закладу - наявність місця; відрахування –
див.п. № 2.9. даного Статуту.

2.12. Порядок та умови здійснення соціально - педагогічного патронату - 1 раз на місяць за потребою.

ІІІ.   РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1.  Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.  Вихідні
дні - субота, неділя, святкові тощо.

3.2.        Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 6-30год. до 18-30год.

3.3.        Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

Чергова (ясельна) з 6-30 до 18-30 год.    Групи дошкільного віку з 7-00 до 17-30 год.

ІV.   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі   починається 1 вересня і закінчується 31 травня

наступного року.

З 1 червня  до 31 серпня (оздоровчій період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. 

4.2.   Навчальний   заклад   здійснює  свою  діяльність  відповідно   до  річного   плану,  який
складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.     План    роботи   дошкільного    закладу   схвалюється    педагогічною    радою    закладу,
затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4.У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.      Навчально - виховний процес у дошкільному закладі спрямований  на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базовий компонент дошкільної освіти.

4.6.      Дошкільний  заклад може  організовувати   освітній  процес  за  одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий музичний, гуманітарний тощо).

4.7.      Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН молоді та спорту разом з МОЗ України.

V.   ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1  Харчування дітей забезпечується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

5.2.  Харчування дітей у дошкільному закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України. Натуральний  набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим  центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.3.  У дошкільному закладі визначений 3-х разовий режим  харчування дітей.

5.4.  Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів
харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі,  санітарним
станом  харчоблоку,   правильністю  зберігання,   дотримання  термінів  реалізації  продуктів
покладається на працівників та  керівника дошкільного закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування   дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу  та лікувальних закладів охорони здоров'я у відповідності до чинного законодавства України.

 

6.2.  Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення
обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини,
організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та
правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного
персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

7.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є  :діти дошкільного
віку,  керівник, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізкультури, помічники вихователів, керівники гуртків, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.  За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства України.

7.3.        Права дитини у сфері дошкільної освіти :

 

•         безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

•         захист від будь-якої інформації , пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю,
моральному та духовному розвитку;

•         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров′ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

•         здоровий спосіб життя.

7.4.  Права батьків або осіб , які їх замінюють:

•         обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

•         звертатись до відповідних органів департаменту гуманітарної політики з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

•         брати  участь  в  покращенні  організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцненні
матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

•         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

•         захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

•         інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

 

7.5. Добровільними органами громадського самоврядування дошкільного закладу, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов′язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є батьківські комітети.

 

7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України  «Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про об′єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу, Положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

7.7.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

•         сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти; забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов′язкової дошкільної освіти за будь-якою формою;

•         виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

•         постійно дбати про фізичне здоров′я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

•         поважати гідність дитини;

•          виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, , державної  і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

•         своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби
дитини;

•         у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу протягом 3х днів  батьки зобов′язані подати довідку про стан здоров′я дитини;

•                  своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі до 10го числа кожного місяця.

7.8. Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє батьків від обов′язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

 

7.9. У разі невиконання батьками своїх обов′язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

 

7.10.  На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан здоров′я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

7.11. Трудові відносини працівників дошкільного закладу регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами.

 

7.12. Педагогічні працівники мають право :

 

•         на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

•         брати участь у роботі органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

•         на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

•         проводити в установленому порядку науково - дослідну, експериментальну, пошукову
роботу;

•         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

•         на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

•         об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність
яких не заборонена чинним законодавством України;

•         на захист професійної честі та власної гідності;

•         інші права, що не суперечать законодавству України.

7.13. Педагогічні працівники зобов'язані:

•         виконувати Статут дошкільного закладу, посадові обов′язки, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору

•         дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність
дитини та її батьків;

•         забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених МОН молоді та спорту України;

•         постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

•         співпрацювати з сім′єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання та виховання;

•         брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням
професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

•         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров′ю, а також від фізичного та психологічного насильства

•         виконувати накази та розпорядження керівника дошкільного закладу;

•         виконувати інші обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України.

7.14.    Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п′ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН молоді та спорту.

7.15.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і
психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством України.

7.16. Працівники дошкільного закладу проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

7.17.  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут дошкільного закладу, «Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного закладу», , не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

VІІІ.УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1.       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

8.2.       Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який
призначається  на посаду  і   звільняється   з   посади  начальником департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  ради.
 

8.3. Завідувач дошкільного закладу :

•         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про
дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
змісту і обсягу;

•         здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

•         діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

•         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу,
відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази
дошкільного закладу;

•         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

•         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

•         затверджує штатний розклад за погодженням із департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

•         контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

•         затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за
погодженням з профспілковим комітетом;

•         забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм  і правил техніки
безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

•         контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і
навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

•         підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки,дослідно-експериментальну роботу педагогів;

•         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для пошуку і впровадження ними інноваційних технологій, авторських програм, перспективного педагогічного досвіду;

•         організує різні форми співпраці з батьками, або особами, які їх замінюють;

•         щороку звітує про навчально-виховну, методичну,  економічну і фінансово-господарську
діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4.  Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять:завідувач дошкільного закладу, вихователь-методист, педагогічні працівники,медичні  працівники та   інші   спеціалісти.   Можуть  входити  голови  батьківських  комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій,

педагогічні  працівники  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  батьки  або  особи,  які  їх

замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач  дошкільного закладу.

8.5.Педагогічна рада дошкільного закладу:

•         оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

•         розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

•         визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників

•         затверджує заходи щодо зміцнення здоров′я дітей ;

•         організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх
творчої ініціативи, впровадження  у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

•         аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

•         визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім′ями вихованців;

•         розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного закладу відповідно до чинного законодавства України;

•         заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

•         затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.


8.6.       Органом громадського самоврядування   закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.7. Загальні збори:

•         обирають раду дошкільного  закладу, її членів  і голову,  встановлюють терміни  її повноважень;                                      

•          заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної  діяльності,  дають  їй  оцінку  шляхом  таємного  або  відкритого голосування;

•         розглядають   питання   навчально-виховної,   методичної  та   фінансово-господарської
діяльності дошкільного закладу;

•         затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.8.  У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Кількість засідань ради визначається за потребою.

8.9. Рада дошкільного закладу:

● організовує  виконання рішень загальних зборів;

● розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази;

● вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства України;

● погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.10.  У дошкільному закладі за рішенням загальних зборів  може створюватись і діяти піклувальна рада з метою залучення громадськості до розв′язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.- орган самоврядування, який
формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних
закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення
проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

               

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1.    Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

9.2.    Дошкільному закладу може передаватися в оперативне управління земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного закладу.

9.3.           Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

9.4.           Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов′язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі колекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

9.5.           Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.3.    Всі операції з майном (відчуження, зарахування і списання з балансу, надання в оренду) проводяться згідно з вимогами чинного законодавства..

Х. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА      ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.  Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту закладу.

10.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти :

•         місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

•         батьків або осіб, які їх замінюють;

•         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

•         платні освітні послуги.

 

10.4. Забороняється розподіл отриманих доходів ( прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов′язаних з ними осіб;

10.5. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та намірів діяльності, визначених її установчими документами.

10.6. У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету ( або є в наявності у кінцевих розділах Статуту) .

10.7. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

•         придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

•         користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;

•         здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для
провадження освітньої діяльності згідно з чинним законодавством України.

10.8. Статистична звітність   про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.9. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у дошкільному закладі визначається чинним законодавством України.

 

ХІ.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1.          Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник ( територіальна громада міста), департамент гуманітарної пллітики Дніпровської міської ради.

11.2.          Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й
обсягу дошкільної освіти здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3.          Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється власником дошкільного закладу.

ХІІ. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

12.1.     Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2.     Реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства України.

            12.3. Ліквідація  дошкільного  закладу  здійснюється за рішенням засновника, або рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством України.   

          12.4. Ліквідація дошкільного закладу проводиться призначеною засновником ліквідаційною комісією. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами дошкільного закладу. Ліквідаційна комісія оцінює майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів дошкільного закладу третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає засновнику або суду.

        12.5. При ліквідації дошкільного закладу питання про використання майна і коштів дошкільного закладу вирішується у встановленому чинним законодавством України порядком. Кошти та майно можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду.

        12.6. Ліквідація дошкільного закладу вважається завершеною, а заклад припиняє свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру.


ДЕРЖАВНІ  ПРОГРАМИ.

1.Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки». Науковий керівник К.Л.Крутій, Запоріжжя,2016.

 

2. Програма  розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,МОН України, м.Київ, 2010.

 

3.Програма «Дитина» , м. Київ, 2012 .

 

4.Програма  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», м. Київ, 2014

« Я у світі»

ПАРЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ.

 

1.Програма з морального виховання  «Скарбниця моралі» , Л.Лохвицька, Тернопіль «Мандрівець», 2014

 

2.Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей «Про себе треба знати, про себе треба дбати», Г.О.Лохвицька, «Мандрівець», 2013

 

3. « Я у світі» - Програма розвитку дитини дошкільного віку, Кононко О.Л.,Київ МЦ ФЕР 2014